نویسنده = محمد علی یعقوبی فر
شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392

دوره 19، شماره 3، دی 1393، صفحه 68-78

سعید یاژن؛ محمدرضا توکلی فر؛ سجاد ترابی سلامی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احسان صفاری


بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-33

محمد علی یعقوبی فر؛ سحر باشتنی؛ معصومه نیستانی؛ آسیه ملکی تیزآبی؛ احسان صفاری


بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 38-49

مریم سلیمی؛ الهه قراری عارفی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ محمدحسن رخشانی