نویسنده = مریم یعقوبی
علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 30-39

انعام الحق چرخت گرگیچ؛ صنم برفروشان؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ مریم یعقوبی


بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی