نویسنده = محدثه محسن پور
تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری

دوره 19، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 38-48

محدثه محسن پور؛ محبوبه محبی؛ نرجس حشمتی فر؛ فاطمه برزوئی


نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 14-20

اسماعیل موسی زاده؛ محدثه محسن پور؛ نرجس حشمتی فر


بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-12

سمانه شریفان؛ معصومه اسماعیل زاده؛ محمدعلی یعقوبی فر؛ محدثه محسن پور؛ محمد حسن رخشانی


ارزیابی داده های کیفی

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 50-55

محدثه محسن پور