نویسنده = فرشته عیدی
بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین

دوره 25، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-12

سارا عابدی کوشکی؛ فرشته عیدی؛ مریم ربیعی فرادنبه؛ مهدی هادی


بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد

دوره 25، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-22

فرشته عیدی؛ حسین فلاح زاده؛ سارا عابدی کوشکی؛ اکرم ژیانی فرد


وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 30-39

احمد صادقی؛ حسین روحانی؛ حمیده روئینی؛ فرشته عیدی