نویسنده = رضا داورنیا
تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 10-23

حمیده نوری؛ کامبیز اسمعیل نیا شیروانی؛ رضا داورنیا


اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-12

رضا داورنیا؛ داود نظرپور؛ فریده شیرکوند


بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 32-22

رضا داورنیا؛ محبوبه کار آموز؛ سید مصطفی پوریحیی