دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، تابستان 1393 (29) 
2. اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست

صفحه 11-28

ادریس حسین زاده؛ سامان حسین زاده؛ محمد رضا سمرقندی


3. آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92

صفحه 29-37

فرزاد خدامرادی؛ حمید صالحی نیا؛ حسین مظفر سعادتی؛ مرتضی عرب زوزنی


4. تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری

صفحه 38-48

محدثه محسن پور؛ محبوبه محبی؛ نرجس حشمتی فر؛ فاطمه برزوئی