دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز 1386 (16) 
1. بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

صفحه 4-14

سیران محمدی؛ مصطفی عباسی؛ محمد رضا مرادی؛ محسن کوشان؛ آرش اکابری


2. بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386

صفحه 14-22

سیده سمانه هاشمی؛ فاطمه دارینی؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


4. نورجیزک

صفحه 36-37

هدی مدوری؛ نسرین فاضل


5. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 38-46

کبری سامقانی؛ زهرا بیگم موسوی؛ طاهره دواچی؛ رویا اکبرزاده