دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1388 (19) 
1. بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387

صفحه 8-12

آرش آکابری؛ فاطمه قارداشی؛ اعظم کیوانلو؛ الهام فرزادمنش؛ شهریار معتکف


2. سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری)

صفحه 14-24

معصومه شریف زاده؛ اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ صدیقه قندی


5. ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی

صفحه 43-49

اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ معصومه شریف زاده؛ محمدرحیم گل محمدی