دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1398 
3. بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396

صفحه 20-29

حسین روحانی؛ احمد صادقی؛ محمد بیدخوری؛ سمیه کاظمیان؛ مریم سیاوشی؛ محمد علی داوری


5. بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال

صفحه 40-50

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ بهاره کنعانی؛ وحید کاکاپور؛ مسعود زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی