دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 42، پاییز 1396 
2. اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394

صفحه 11-19

یعقوب شایسته؛ حسین زارعی؛ جعفر جلیلیان؛ فرامرز ابراهیمی فلاح طلب؛ ابوالقاسم بادلی